Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 13


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following pictures shows the greatest number of objects?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Bert plays with 2 yellow blocks and 3 white blocks. How many blocks does he play with in all?
A.  6
B.  5
C.  23
D.  32

3. Which shape does NOT belong to the group above?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Kristen's class had 12 students. Two new students joined the class yesterday. How many students are in Kristen's class now?
A.  22
B.  12
C.  14
D.  32

5. Which of these items is probably shorter than your hand?
A.  
B.  
C.  
D.  

6. Which of the following number sentences has the same value as 11 - 4 = ?
A.  6 + 2 =
B.  13 - 6 =
C.  8 - 2 =
D.  9 + 1 =

7. Henna gave Ben 9 white marbles and 2 green marbles. How many marbles did Henna give to Ben in all?
A.  29
B.  11
C.  7
D.  6

8. Which number is the same as 2 tens and 3 ones?
A.  203
B.  23
C.  32
D.  5

9. Karen practices playing the piano everyday for 20 minutes except Saturday. How long does she practice in a week?
A.  140 minutes
B.  120 minutes
C.  70 minutes
D.  20 minutes

10. Which tool should you use to measure the length of your pencil?
A.  a scale
B.  a thermometer
C.  a ruler
D.  a measuring cup
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: