Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 13


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ryan is measuring things around the house. Which of the following things is about 3 inches long?
A.  a tennis racket
B.  a mosquito
C.  a piece of chalk
D.  a swimming pool

2. Look at the picture above. About how many paper clips long is the pencil?
A.  2
B.  5
C.  8
D.  10

3. Which of the objects below probably weighs more than 10 pounds?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. What is another way to show the number fifty four?
A.  5 + 4
B.  5 tens + 4 ones
C.  50 + 40
D.  4 tens + 5 ones
10 + 15 = 15 + ?

5. What number makes the number sentence above true?
A.  6
B.  8
C.  10
D.  15

6. Tyler makes a tally marks for each dinosaur sticker in his collection. Which of the following set of tally marks shows the number of dinosaur stickers above?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. On Monday afternoon, Julia spent 1 hour doing her math homework, a half hour watching “Sponge Bob,” and a half hour reading the book The Very Hungry Caterpillar assigned by her language teacher Mrs. Johnson. How long did Julia spend studying on Monday afternoon?
A.  2 hours
B.  one and a half hours
C.  1 hour
D.  half an hour

8. Which of the following facts belongs to the same fact family as 9 + 8 = 17 ?
A.  17 – 9 = 8
B.  8 + 8 = 16
C.  17 – 7 = 10
D.  7 + 10 = 17

9. Denise loves to read butterfly books for 20 minutes every day, except on Saturday and Sunday. In one week, how long does she read her butterfly books?
A.  140 minutes
B.  120 minutes
C.  100 minutes
D.  20 minutes

10. Kate has three coins in her piggy bank that add up to 40¢. Which three coins could Kate have?
A.  3 dimes
B.  1 quarter, 1 dime, 1 nickel
C.  1 half-dollar, 2 dimes
D.  1 quarter, 2 dimes
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: