Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Tina is making a pattern with white and gray blocks. If the pattern above continues, which set of blocks will come next?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. The table above shows yesterday’s temperatures. Which time of day had the highest temperature?
A.  morning
B.  afternoon
C.  evening
D.  night
3. How many degrees did the temperature drop from the evening to the night?
A.  7°C
B.  5°C
C.  3°C
D.  2°C

4. Carol saw 8 zebras and 4 hippos at the Houston Zoo. What can she do to tell the number of animals she saw at the zoo?
A.  subtract, 8 - 4 =
B.  compare, 8 < 4
C.  compare, 4 > 8
D.  add, 8 + 4 =

5. This is a triangular prism. How many edges does it have?
A.  10
B.  9
C.  8
D.  6

6. Catherine baked cookies today. Catherine ate 3 cookies. Joshua ate 1 more cookie than Catherine. How many cookies did they eat in all?
A.  12
B.  7
C.  5
D.  3

7. Julie and her sister watched an IMAX movie at the Museum of Natural Science. The show started at 9:30 a.m. and lasted 1 hour. At what time did the IMAX movie end?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. Alexis is playing with blocks. How many faces does this cube have?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  8

9. In the morning, Kim checked the thermometer, which showed the above temperature. When she came home from school in the afternoon, the temperature read 75 degrees. Which statement describes the change in temperature?
A.  It became 5 degrees warmer in the afternoon.
B.  It was the same as it was in the morning.
C.  It became 5 degrees cooler in the afternoon.
D.  Not enough information to tell the change.

10. Which number shows six hundred forty-seven?
A.  6047
B.  60047
C.  647
D.  6407
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: