Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which number sentence is best shown by the picture above?
A.  15 - 10 = 5
B.  30 - 15 = 15
C.  20 - 15 = 5
D.  25 - 10 = 15

2. Luis is going camping. He spent $2 on bug spray, $4 on a flashlight, and $1 on a can of beans. If Luis paid with a $10 bill, how much change should he get back?
A.  $1
B.  $2
C.  $3
D.  $4

3. Dylan wants to find shapes with four or more corners. Using this rule, which group of shapes should he pick?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Ron bought some Spiderman stickers. He gave 6 stickers to his friends. How can Ron find out how many stickers he has left without counting them?
A.  Add 6 to the total number of stickers he bought.
B.  Subtract 6 from the total number of stickers he bought.
C.  Subtract 6 from the number of friends he has.
D.  Add 6 to the total number of stickers he bought.


5. On a hot summer day, Peter bought the ice cream treats shown in the picture above. If 4 of the ice cream treats melt, how many ice cream cones does Peter have left?
A.  10
B.  7
C.  6
D.  4

6. Jason and Jimmy love to collect baseball cards. Jason has 50 cards. He has 15 more cards than Jimmy. How many baseball cards does Jimmy have?
A.  65
B.  35
C.  30
D.  257. Tamara uses a ruler in inches to measure her toy baseball bat. Looking at the picture, how many inches long is Tamara’s bat?
A.  10 inches
B.  9 inches
C.  7 inches
D.  5 inches

8. Salina is in line to ride a roller coaster. She counts two girls in front of her and five boys behind her. What is Salina’s place in line?
A.  second
B.  third
C.  fourth
D.  eighth


9. Johnny wrote the number above in his journal. How should Johnny read the number?
A.  one thousand twenty-one
B.  one thousand one hundred two
C.  two thousand one hundred one
D.  one thousand twelve

10. Which number is not between 89 and 101?
A.  87
B.  90
C.  98
D.  100


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: