Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Jason’s birthday is on March 9. Using the calendar above, which day of the week does Jason’s birthday fall on?
A.  Monday
B.  Wednesday
C.  Friday
D.  Sunday
2. Jason will go to the water park on the second Friday in March. Using the calendar above, what date will that be?
A.  March 4th
B.  March 11th
C.  March 18th
D.  March 25th
3. Using the calendar above, how many Wednesdays are there in March?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5


1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 2, __________, 3

4. Leon is making the pattern above with number magnets. Which number should fill in the blank?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4


5. Amber uses six toothpicks to make the shape above. What is the name of the shape?
A.  square
B.  rectangle
C.  circle
D.  triangle
6. Amber adds one more toothpick in the middle to cut the shape into two equal parts. What are the two new shapes?
A.  rectangles
B.  triangles
C.  squares
D.  circles


7. Vivian uses chalk to draw three arrows on the sidewalk. Which of the following sentences is TRUE?
A.  Arrow A is the longest.
B.  Arrow A is longer than Arrow B and shorter than Arrow C.
C.  Arrow A is the shortest.
D.  Arrow C is the second longest.


8. The temperature outside today is 86 degrees. What should you wear if you want to play outside on the playground?
A.  T-shirt and shorts
B.  swimming suit
C.  jacket and mittens
D.  coat


5, 8, 11, 14, 17, _______

9. Kyle writes the numbers above on his paper. If he continues this pattern, what number will come next?
A.  18
B.  19
C.  20
D.  21

10. Jessica has been reading a chapter book. She read 10 pages on Monday, 12 pages on Tuesday, and 9 pages on Wednesday. How many pages did she read in the 3 days?
A.  20
B.  31
C.  29
D.  21


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: