Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. According to the pictograph above, how many blue and green hats are there in all?
A.  2
B.  4
C.  6
D.  8
2. How many more red hats than blue hats are there?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4

3. Nathan walked into the backyard and saw the tool above. It is used to measure ___________.
A.  length
B.  temperature
C.  weight
D.  capacity

4. Ben is solving problems in math class. Which of the number sentences below does NOT equal 9?
A.  12 - 3
B.  4 + 5
C.  13 - 5
D.  19 - 10

5. Tara's soccer practice starts at 3:30 p.m. It lasts 1 hour and 30 minutes. What time does Tara's soccer practice end?
A.  1:30
B.  3:30
C.  5:00
D.  4:30

6. There are 47 books in Ms. Torres’ classroom library. If the students check out 28 of the books, how many books are left in the classroom library?
A.  29
B.  28
C.  19
D.  18

7. Look at the ruler above. About how many inches long is the pencil?
A.  3 inches
B.  3.5 inches
C.  4 inches
D.  5 inches

8. Jenny has 3 quarters and 2 dimes. At lunch, she buys a bag of potato chips for 69¢. How much money does Jenny have left after buying the bag of potato chips?
A.  26¢
B.  31¢
C.  59¢
D.  95¢

9. How many sides does a triangle have?
A.  4
B.  1
C.  2
D.  3

10. Carly is planting flowers in pots. She plants 2 flowers in each pot. If the pattern continues, how many flowers does Carly plant in 6 pots?
A.  6
B.  8
C.  10
D.  12
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: