Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Kevin wants to measure how tall his bike is. Which tool should he use?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Lena bought a snack for 52¢. She paid for it with 2 quarters and some pennies. How many pennies did she pay?
A.  1
B.  2
C.  5
D.  7

3. Melanie measures her purple crayon with a ruler. About how many inches long is the crayon?
A.  1 inch
B.  3 inches
C.  6 inches
D.  30 inches

4. Dayna calls her friend, Jasmine, every day of the week except for Sunday. How many phone calls to Jasmine does Dayna make in a week?
A.  7
B.  6
C.  5
D.  10

5. Which of the following coins show the same value as the coins in the box?
A.  
B.  
C.  
D.  

6. Aaron reads 1 book a day from Monday through Friday. He reads 2 books a day on both Saturday and Sunday. How many books does Aaron read in all?
A.  14
B.  10
C.  9
D.  7

7. The picture shows the number of tennis balls in each bucket. If Jack puts all of the tennis balls into a bigger bucket, how many tennis balls will there be altogether?
A.  40
B.  45
C.  50
D.  60
27, 30, 33, 36, 39, _______

8. Jennifer is counting by 3s. If the pattern continues, what number will come next?
A.  40
B.  42
C.  43
D.  44
2 quarters ______ 5 dimes

Examples:
a < b means that a is less than b
a = b means that a is equal to b
a > b means that a is greater than b
a ≥ b means that a is greater than or equal to b

9. Compare the two coin values above. What sign makes the number sentence true?
A.  <
B.   =
C.  >
D.  

10. Anna is 8 years old. She is 5 years younger than her sister. How old is Anna's sister?
A.  8
B.  13
C.  15
D.  25
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: