Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Josh paints a pattern on a rug. Which row of shapes should come next?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Uncle John bought a puzzle for $8. If he paid with a $10 bill, how much change should he get back?
A.  $8
B.  $6
C.  $4
D.  $2


3. Ms. Roberts needs to put the cookies she baked in the boxes shown above. First, she puts 1 chocolate chip cookie in each box. Then, she puts 1 oatmeal cookie in each box. Finally, she puts 1 sugar cookie in each box. Which number sentence shows the total number of cookies Ms. Roberts baked?
A.  3 + 30 =
B.  30 + 30 + 30 =
C.  3 + 3 + 3 + 30 =
D.  30 - 3 =

4. Which of the following does not belong to the 3 + 4 = 7 fact family?
A.  4 + 3 = 7
B.  4 - 3 = 1
C.  7 - 4 = 3
D.  7 - 3 = 4

5. Mike wants to know how tall he is. What tool should he use to measure himself?
A.  
B.  
C.  
D.  

6. Dana has two small bookcases. The first bookcase holds 13 books. The second bookcase holds five fewer books than the first one. How many books do the two bookcases hold in all?
A.  5
B.  13
C.  18
D.  21

7. Jason has a bag of marbles that has 10 white, 4 red, 7 blue, and 5 green marbles. If he takes a marble from the bag without looking, what color will he least likely get?
A.  white
B.  red
C.  blue
D.  green

8. A farmer has eight pigs. He keeps every four pigs in one pen. Which picture shows the way the farmer keeps his pigs?
A.  
B.  
C.  
D.  


9. Jamie is washing her clothes. She washes 10 socks in all. How many pairs of socks did Jamie wash?
A.  2
B.  5
C.  8
D.  10

10. Last month, Monica made 23 bead necklaces. Mandy made 15 more bead necklaces than Monica. How many bead necklaces did Mandy make last month?
A.  8
B.  38
C.  43
D.  48


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: