Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Mr. Grant made the chart above for the class gym equipment. Use it to answer the following questions.

1. How many balls are there in all?
A.  11
B.  10
C.  7
D.  6
2. Which of the following is true?
A.  More than half of the gym balls are basketballs.
B.  More than half of the gym balls are soccer balls.
C.  The gym has the same number of soccer balls and volleyballs.
D.  The gym has the same number of basketballs and soccer balls.

3. Melinda has 36 cookies and 21 cupcakes. How many more cookies does Melinda have than cupcakes?
A.  21
B.  15
C.  5
D.  10


4. Clarissa is drawing a pattern with the shapes above. Which rule describes the pattern Clarissa uses when drawing the shapes?
A.  They all have an odd number of sides.
B.  They all have the same size.
C.  Each shape has 2 more sides than the one before.
D.  Each shape has 2 less sides than the one before.


5. Emily cuts a ribbon to tie around a gift. How long is the ribbon according to the ruler in inches?
A.  9 inches
B.  8.5 inches
C.  6 inches
D.  4.5 inches


6. Julia has 4 sacks of lollipops shown above. How many lollipops does Julia have in all?
A.  9
B.  10
C.  11
D.  12
7. Julia has the most of which color lollipop?
A.  red
B.  yellow
C.  green
D.  purple
8. If Julia puts all of the lollipops in one big sack and then grabs one without looking, which color will she least likely get?
A.  red
B.  yellow
C.  green
D.  purple
9. If Julia shares the lollipops evenly with her brother Sam, how many lollipops will Sam get?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6

10. There are 12 men, 10 women, and 8 children watching the movie “X-Men: First Class”. How many people in all are watching this movie?
A.  22
B.  20
C.  30
D.  38


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: