Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Larry takes care of the classroom fish tank. How many fish are in the tank?
A.  5
B.  3
C.  8
D.  10

2. Monte is comparing numbers. Which of the following expressions is true?
A.  11 > 21
B.  121 < 112
C.  54 > 45
D.  11 = 10

3. Dwayne is in art class. He wants to use a paintbrush that is longer than his pencil, shown above. Which paintbrush should he use?
A.  
B.  
C.  
D.  all of them

4. Melissa has 2 quarters in her purse. How many nickels are equal to the value of 2 quarters?
A.  10
B.  5
C.  4
D.  2

5. Oliver is making patterns with blocks. Which shape should come next?
A.  
B.  
C.  
D.  

6. Paul needs $12 to buy a ticket to the science museum. He already has $9. How much more money does he need to save?
A.  $12
B.  $9
C.  $3
D.  $21
5 nickels ______ 2 dimes

7. Will is comparing different amounts of coins. Which sign should go in the blank to make the comparison true?
A.  <
B.  =
C.  >
D.  <=

8. The clock above shows the time that Erica’s family eats dinner every night. What time is it?
A.  
B.  
C.  
D.  

9. Dan brings a dozen donuts to share with his classmates. If Dan and his 8 classmates each get one donut, how many donuts will be left over?
A.  12
B.  21
C.  9
D.  3
2 + 3 + 4 = ?

10. Nina is adding these three numbers on the blackboard. What is the sum?
A.  6
B.  7
C.  9
D.  11
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: