Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Roger looks at the clock. It is 4:30 p.m. What number should the minute hand on the clock point to?
A.  3
B.  4
C.  6
D.  12
2. Joan is making a quilt. She puts 4 stars in the first row, 5 stars in the second row, and 4 stars in the third row. If this pattern continues, how many stars does Joan put in the FIFTH row?
A.  5
B.  4
C.  6
D.  13


3. Beth is learning how to compare numbers in math class. Which of the following number statements is true?
A.  34 < 33
B.  68 > 86
C.  36 > 34
D.  84 < 82


4. Peter breaks open his piggy bank and starts counting his coins. He makes four groups of coins. Which group of coins is worth 78 cents?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. What is 3,406 written in expanded form?
A.  3,000 + 40 + 6
B.  300 + 400 + 60
C.  3,000 + 400 + 60
D.  3,000 + 400 + 616, 26, _____, 46, 56, 66, _____, 86


6. What are the missing numbers in the pattern above?
A.  27, 67
B.  30, 40
C.  36, 76
D.  28, 68
7. What time is shown on the clock above?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them is right


8. Hector wants to buy a mountain bike. He sees a red bike for $450 and a green bike for $300. How much more does the red bike cost than the green bike?
A.  $200
B.  $150
C.  $125
D.  $100


9. Natalie’s puppy is growing so fast! What unit of measurement should she use to measure the puppy’s weight?
A.  cups
B.  meters
C.  inches
D.  pounds


10. Which of the following has the same value as 39?
A.  3 tens and 19 ones
B.  9 tens and 3 ones
C.  2 tens and 19 ones
D.  2 tens and 9 ones
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: