Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Tyler made this graph to show the favorite subjects of his classmates. Using the graph, how many more students like math than reading?
A.  12
B.  7
C.  5
D.  2


2. Kianna knows that a line of symmetry splits a figure into two equal parts. How many lines of symmetry are in this figure?
A.  0
B.  1
C.  2
D.  3


3. Pedro is going to spin the arrow. What is the probability of the arrow stopping on a shaded area?
A.  3 out of 8
B.  5 out of 8
C.  4 out of 8
D.  3 out of 5


4. Nina draws the two shapes above. Which sentence is true about these shapes?
A.  Both have four sides.
B.  Both have two sides.
C.  Both have three equal sides.
D.  Both are triangles.

5. Which set of numbers are ordered from the greatest to the least?
A.  2545, 2644, 2743
B.  3875, 3874, 3873
C.  4736, 4635, 4734
D.  5725, 5726, 5727


6. Ms. Harris has 10 yellow pencils. She wants to give 5 students the same number of pencils. How many pencils will she give to each child?
A.  10
B.  5
C.  3
D.  2

7. Andrew’s soccer lesson starts at 7:50 p.m. If it takes him 20 minutes to get to the soccer field, what time should Andrew leave his house for his soccer lesson?
A.  7:00 p.m.
B.  7:30 a.m.
C.  7:50 p.m.
D.  7:30 p.m.


8. Tom will measure objects around the classroom with a ruler. Using the ruler above, how many inches long is Tom’s pencil?
A.  2 inches
B.  4 inches
C.  7 inches
D.  8 inches


1, 5, 9, 13, 17, _____, _____, _____

9. What are the next three numbers in the pattern above?
A.  21, 24, 27
B.  21, 25, 29
C.  20, 24, 28
D.  20, 23, 26


6 + 7 = 13
13 - 7 = 6
7 + 6 = 13

10. Which number sentence is missing from the fact family above?
A.  6 + 13 = 19
B.  13 + 7 = 20
C.  13 - 3 = 10
D.  13 - 6 = 7


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: