Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Kelly owns a small bike store at the mall. She makes a tally chart of how many bikes she sells at three different times in one day.

1. How many bikes did she sell at 10:00 a.m.?
A.  8
B.  7
C.  6
D.  4
2. How many more bikes did Kelly sell at 10:00 a.m. than at 2:00 p.m.?
A.  2
B.  6
C.  8
D.  4

3. Joey, Cathy, and Jacob are bringing drinks for the class party. The picture above shows how many drinks Joey brings. Cathy brings 10 more drinks than Joey. How many drinks does Cathy bring to the party?
A.  12
B.  22
C.  20
D.  23
4. Jacob brings 8 fewer drinks than Joey. How many drinks did Jacob bring?
A.  12
B.  8
C.  4
D.  6

5. How many drinks did Joey, Cathy, and Jacob bring in all?
A.  34
B.  36
C.  38
D.  48


6. Cassie wants to glue purple ribbon around the outside of this rectangular picture frame. How many inches of ribbon will Cassie need?
A.  20 inches
B.  18 inches
C.  15 inches
D.  14 inches


7. Mario is at the zoo and sees a monkey that is very hungry. The monkey has a basket of 21 bananas, 12 oranges, and 9 apples. How many fruits are there in all?
A.  33
B.  30
C.  42
D.  40
8. Mario sees the monkey eat 5 oranges and 7 apples from the basket. How many more oranges than apples are left in the basket?
A.  14
B.  7
C.  5
D.  3

9. Which of the following activities takes about 2 minutes?
A.  eat dinner
B.  art class
C.  write down your name
D.  brush your teeth


3 tens + 5 tens + 5 ones = ?

10. What is the answer to the question above?
A.  35
B.  85
C.  355
D.  535


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: