Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Look at the picture above. About how many clips long is the pencil?
A.  1
B.  3
C.  5
D.  10

2. Which number sentence has the same sum as 54 + 19?
A.  54 - 19
B.  19 + 19
C.  55 + 17
D.  19 + 54

3. Using the picture above, how many flowers did Jon, Maria, and Kelly pick in all?
A.  7
B.  8
C.  9
D.  12

4. Grace has 60 cents in her pocket. She spends 2 dimes on a bag of Hot Cheetos at lunch. How much money does she have left?
A.  58¢
B.  40¢
C.  50¢
D.  10¢

5. Peter wants to show the number 73 in a different way. Which way did he write it?
A.  7 tens + 30 ones
B.  3 tens + 7 ones
C.  7 tens + 3 ones
D.  3 tens + 70 ones
12 + 39

6. What is a near estimate of the sum above?
A.  about 40
B.  about 70
C.  about 60
D.  about 50

7. Bryce needs to leave his house by 7:30 a.m. for school. If it takes him a half hour to get ready for school, what time should Bryce wake up in the morning?
A.  7:00 a.m.
B.  7:20 a.m.
C.  7:30 a.m.
D.  8:00 a.m.

8. During P.E. class, Ryan puts ten tennis balls in each of the buckets above. How many tennis balls are there in all?
A.  50
B.  60
C.  70
D.  80

9. Patricia had 18 French fries on her tray. She ate 9 of them. What does eighteen minus nine equal?
A.  11
B.  10
C.  9
D.  8

10. Taylor has 7 bracelets. She makes 8 more. How do you write the sum of 7 + 8 in word form?
A.  fifteen
B.  sixteen
C.  seventeen
D.  eighteen
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: