Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Chase is comparing the numbers 56 and 65. Which statement below is true?
A.  56 < 65
B.  56 = 65
C.  56 > 65
D.  65 < 56

2. Luis has many objects in his room. Which of the following objects weighs about 1 pound?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. Rena likes to take a half-hour walk after dinner. How many minutes does Rena walk?
A.  15
B.  30
C.  45
D.  60

4. On their trip to Sugar Mill Ranch, Sanya picked 8 flowers and her sister Tanya picked 3 flowers. How many flowers did they pick in all?
A.  15
B.  12
C.  11
D.  9

5. Which group of coins has the same value as the group shown above?
A.  
B.  
C.  
D.  

6. Annie collected 2 shells from her first trip to the beach, 6 shells from her second trip, and 5 shells from the third trip. How many shells did she collect in all?
A.  7
B.  8
C.  13
D.  15

7. Eddie’s baseball team won 3 games in the first half of the season and 6 games in the second half of the season. How many games did his baseball team win altogether?
A.  6
B.  8
C.  9
D.  10

8. It is time for Beth to go to music class. What time is shown on the clock above?
A.  10 o'clock
B.  half past 10
C.  12 o'clock
D.  half before 11

9. Olivia has 5 dimes and 6 pennies in her piggy bank. How much money does she have in her piggy bank?
A.  56¢
B.  46¢
C.  53¢
D.  61¢

10. Which addition fact has the same sum as 4 + 6?
A.  6 + 1
B.  7 + 2
C.  6 + 4
D.  5 + 7
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: