Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.1. Choose the picture that begins with the same sound as the animals above.
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Choose the picture that begins with the same sound as the picture above.
A.  
B.  
C.  
D.  


3. Choose the picture that begins with the same sound as the picture above.
A.  
B.  
C.  
D.  


Tell about a Picture: Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây. (2 points per question)

4. Which of the following sentences tells about the picture above?
A.  It's a winter day.
B.  Dr. Nash sees a patient.
C.  Mr. Johnson is painting a picture.
D.  Linda is writing a letter to her family.


5. Which of the following sentences best tells about the picture above?
A.  People are playing music.
B.  Musicians are watching a movie.
C.  Students are having a PE class.
D.  They are playing drums.


Words Recognition: Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây. (2 points per question)

6. Choose the word that names the picture above.
A.  kangaroo
B.  elephant
C.  cow
D.  bear


7. Choose the word that names the picture above.
A.  lion
B.  pig
C.  monkey
D.  dog


8. Choose the word that names the picture above.
A.  camel
B.  cow
C.  lion
D.  tiger


9. Choose the word that names the picture above.
A.  wolf
B.  skunk
C.  raccoon
D.  cheetah


10. Choose the word that names the picture above.
A.  zebra
B.  hamster
C.  cougar
D.  horse
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: