Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Larry is using his toy cars to show a number sentence. What is the number sentence?
A.  7 + 4 = 11
B.  3 + 4 = 7
C.  7 - 3 = 4
D.  7 - 4 = 3

2. Eight kids want to play football at the park. They need to be divided evenly into two teams. How many kids are in one team?
A.  6
B.  4
C.  5
D.  2
Sharon wants to put puzzle pieces together to make circles. For example, and form one circle. Which of the following shapes will probably form a circle with ?

3. 
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Jeremy writes the word “skateboard” on his paper. If the letter “s” is in the first place in the word, what place is the letter “o”?
A.  third
B.  ninth
C.  fifth
D.  seventh


5. Sarah is hungry after school. It takes her 13 minutes to drive from school to Burger Barn down the road. Then, it takes her 11 minutes to drive from Burger Barn to her house. How many minutes does Sarah spend driving from school to her house?
A.  12 minutes
B.  13 minutes
C.  22 minutes
D.  14 minutes
   * You will need to add the time it takes Sarah to get from school to Burger Barn (13 minutes) + the time it takes Sarah to get from Burger Barn to her house (11 minutes). So, 13 minutes + 11 minutes = 24 minutes total.


6. Which of these shapes is the same as the drawing above?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Six turtles live on 2 islands. There is an equal number of turtles on each island. Which picture shows the way the turtles live?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. Annie and Mary started ice skating at 2:00 p.m. They finished skating 2 hours later. At what time did Annie and Mary finish skating?
A.  2:00 p.m.
B.  4:00 p.m.
C.  12:00 p.m.
D.  8:00 p.m.


9. Sam looks outside at his thermometer. What temperature does his thermometer show?
A.  14° C
B.  16° C
C.  18° C
D.  20° C


10. Jenny’s dad gave her $5.00. Then, she bought 3 cupcakes for $1.00 each. How much money does Jenny have left?
A.  $4.50
B.  $3.00
C.  $2.00
D.  $1.00
   * If 1 cupcake costs $1.00, then 3 cupcakes costs $3.00. So, now you can subtract $5.00 - $3.00 = $2.00.


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: