Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Nadia draws the shapes below and wants Kyle to guess the shape names. What are the shapes in order from left to right?
A.  circle, square, rectangle, triangle
B.  square, rectangle, triangle, circle
C.  rectangle, triangle, circle, square
D.  triangle, circle, square, rectangle


3, 5, 7, _______, 11, 13...

2. Steven loves to skip count. What number completes the pattern above?
A.  9
B.  8
C.  7
D.  6
   * Steven starts with the number 3 and adds 2 each time. To fill in the blank, you can add 7 + 2 = 9.

3. Today is Ann Marie’s birthday, and her mother has made her favorite chocolate cake. Which of the cakes below has been cut into 3 equal parts?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Michael had 17 Curious George books. Then, his teacher gave him 2 more. How many books does Michael have now?
A.  11
B.  19
C.  21
D.  15


5. Jason started with 9 balloons at the Halloween party last night. Five of them popped. How many balloons did Jason have left when the party ended?
A.  6
B.  5
C.  4
D.  3
6. If Jason got 3 more balloons from his brother Steven this morning, how many balloons does Jason have now?
A.  12
B.  8
C.  7
D.  3
   * You can use the answer from the last question. Jason ended the party with only 4 balloons, and then his brother gave him 3 more this morning. So 4 + 3 = 7.

7. Which numbers are in order from least to greatest?
A.  25, 28, 27
B.  59, 57, 60
C.  11, 32, 38
D.  19, 17, 26


8. Isabelle is looking at a row of trees in the park. Which tree is the second tallest?
A.  4
B.  2
C.  1
D.  5

9. Which of the numbers below is greater than 46?
A.  43
B.  45
C.  50
D.  34


10. Candice has new rulers in her backpack. She has one pink ruler, one purple ruler, and one red ruler. How many rulers does Candice have in all?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  6


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: