Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
A farmer's dog had 9 puppies. The farmer gave away 7 of the puppies to his friends. How many of the puppies did the farmer keep?

1. Which number sentence solves the problem above?
A.  7 – 2 = 5
B.  9 – 7 = 2
C.  7 + 2 = 9
D.  7 – 5 = 2

2. Jenny buys 2 bags of gummy bears. Each bag costs $1.50. Which number sentence would you use to find how much money she spent?
A.  2 + $1.50
B.  $1.50 + $1.50
C.  $1.50 - $1
D.  $1.50 - 2

3. Look at the shapes that Luis drew on his folder. Which shape is an oval?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Vera uses the picture above to write an addition sentence. What number sentence can she write?
A.  6 + 4 = 10
B.  3 + 3 = 6
C.  6 + 3 = 9
D.  5 + 4 = 9
3 + ? = 6

5. Which number makes this a doubles addition fact?
A.  1
B.  3
C.  6
D.  9

6. Eric painted dots on 4 different sheets of paper. Which sheet of paper shows the LEAST number of dots?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Which addition fact has the same sum as 0 + 3?
A.  6 – 3 = 3
B.  0 + 0 = 0
C.  9 – 6 = 3
D.  3 + 0 = 3

8. Simon made 8 paper cranes. He gave 4 of them to his friend Rudy. How many cranes does Simon have left?
A.  8 + 4 = 12
B.  4 + 4 = 8
C.  8 – 4 = 4
D.  8 – 0 = 8

9. Which number is five less than twelve?
A.  4
B.  6
C.  7
D.  9

10. Mark, Tim, and Dan played in a basketball game. Mark scored 10 points. Tim scored 8 points. Dan scored 3 points more than Tim. Who scored the most points?
A.  Mark
B.  Tim
C.  Dan
D.  It was a tie.
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: