Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jenny uses small bears to mark her number line. Look at the pattern she has made. How many bears belong where the question mark is?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5

2. Ricky has 6 sugar cookies and 2 chocolate cookies. How many cookies does Ricky have in all?
A.  2
B.  6
C.  7
D.  8

3. The teacher says that one quarter of the class rides the bus to school. Which picture shows one quarter shaded?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Allen has a total of 12 blue and yellow pencils. He has 8 blue pencils. How many pencils are yellow?
A.  2
B.  4
C.  6
D.  8

5. Peter is studying bugs in science class today. He notices that one of the ladybugs has matching wings. Which one is it?
A.  
B.  
C.  

6. Annie is sick and needs to take cough medicine. Which of the following is the correct measurement she will need?
A.  one quart
B.  one pound
C.  one teaspoon
D.  one liter

7. Liana's family arrived at airport at 7:00 AM. They waited for 2 hours before the flight took off. What time did the flight take off?
A.  12:00 PM
B.  1:00 AM
C.  9:00 AM
D.  12:00 AM

8. Johnny is going to the gym with his friends. He is carrying a basketball, and it does not feel very heavy. Which of the following is a good estimate of the weight of the basketball?
A.  1 pound
B.  10 pounds
C.  14 pounds
D.  100 pounds

9. Jason is 6 years old. His big brother Ryne is 5 years older than him. How old is Ryne?
A.  10
B.  11
C.  12
D.  16
8 + 2 = 10

10. Kelly’s teacher wants her to find the sum in the addition sentence 8 + 2 = 10. Which number is the sum?
A.  =
B.  2
C.  8
D.  10
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: